Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Regulamin pracy zdalnej od 18 stycznia 2021r.

Regulamin pracy zdalnej, tj. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w klasach IV - VIII obowiązuje w SP Troszyn od 18 stycznia 2021r.

 

1. Zgodnie z §. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej od dnia 18.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. będą nauczani w trybie zdalnym.

2. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. nauczanie zdalne) będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem zajęć dla danego oddziału (danej klasy).

3. Zgodnie z § 1 pkt. 4 lit. e w/w rozporządzenia uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w miejscu zamieszkania w nauczaniu zdalnym, uczestniczą w indywidualnych zajęciach edukacyjno-specjalistycznych, organizowanych w szkole, zachowując przy tym środki ostrożności (stosowanie maseczki, dezynfekcja/mycie rąk, dystans).

4. Do dnia 31.01.2021r. nauczanie zdalne w klasach IV - VIII  będzie realizowane na dwa sposoby:

1) z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365. Uczniowie otrzymali dane niezbędne do zalogowania się na tej platformie (logując się do dziennika elektronicznego i pobierając swój login i hasło oraz z instrukcji zamieszczonej na szkolnej stronie internetowej szkoły). Z platformy Microsoft Office 365 mogą korzystać za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów komórkowych podłączonych do Internetu.

2) Uczniowie pobierają zagadnienia z danego przedmiotu z dziennika elektronicznego zakładka Zadania domowe.

5. Zgodnie z §. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539) godzina zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut, przy czym:

a) wspólna aktywność nauczyciela i ucznia w ramach realizacji danego tematu zajęć, prowadzonych za pomocą materiałów lekcyjnych udostępnianych w dzienniku elektronicznym lub Microsoft 365 (do dnia 31.01.2021 r.), trwa trzydzieści minut. Pozostały czas zajęć (piętnaście minut) to czas dla ucznia na wykonanie zadań wskazanych przez nauczyciela, a dla nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i dla nauczyciela wspomagającego czas na udzielenie pomocy uczniom oraz uczniom wspomaganym w procesie nauczania poprzez komunikację prowadzoną za pomocą poczty elektronicznej.

6. Po lekcji uczniowie i nauczyciele korzystają z przerwy śródlekcyjnej zgodnie z dotychczasowym rozkładem przerw zawartym w planie lekcji.

7. Uczniowie punktualnie uczestniczą w zajęciach, stosując się przy tym do zasad zachowania opisanych w statucie szkoły. Ich zachowanie podczas tych zajęć podlega ocenianiu, tak, jak podczas lekcji stacjonarnych, odbywanych w szkole.

8. Uczniowie są przygotowani do zajęć. Posiadają przy sobie zeszyty, podręczniki, materiały ćwiczeniowe. Mikrofony i kamery włączają oraz wyłączają na prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

9. Brak uczestnictwa ucznia w danej lekcji jest traktowany jako nieobecność.

10. Rodzic/opiekun prawny ucznia informuje o nieobecności ucznia na zajęciach i ją usprawiedliwia, komunikując się w tej sprawie z wychowawcą klasy.

11. Wszelkie zmiany związane z korzystaniem z metod i technik kształcenia na odległość będą prezentowane w komunikatach prezentowanych na szkolnej stronie internetowej.