Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Zasady bezpieczeństwa w SP Troszyn od 1.09.2020r.

1 września 2020 r. rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Czekamy na niego z nadzieją wynikającą z powrotu do stacjonarnego nauczania w szkolnych ławach. Mamy przy tym świadomość zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Codzienne informacje o setkach osób zakażonych oraz o osobach zmarłych, zobowiązują nas wszystkich do wspólnej troski o siebie. W związku z tym, na podstawie Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., informujemy, że:

1. Kto może uczęszczać do szkoły?

a) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Czy będzie można przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je z niej?

a) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

b) Przy wejściu do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce płynem do dezynfekcji rąk, udostępnianym przez szkołę.

c) Opiekunowie odprowadzający oraz odbierający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz przy wejściu głównym szkoły), zachowując następujące zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- 1,5 m dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi

- 1,5 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

- rodzice nie wchodzą do sal lekcyjnych,

- rodzice/opiekunowie oraz osoby nie będące pracownikami szkoły kontaktują się z sekretariatem szkoły dzwoniąc pod nr telefonu 914145328,

3. Czy będziemy nosić maseczki/przyłbice podczas pobytu w szkole?

a) Podczas przebywania w miejscach wspólnych (korytarze, hol, sekretariat), w tym w trakcie przerw, wszystkie osoby przebywające w szkole noszą  maseczki lub przyłbice.

b) Zużyte maseczki będziemy wyrzucać do ściśle określonych i oznaczonych, zamykanych pojemników, znajdujących się na terenie szkoły.

4. Jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w szkole od dnia 01 września 2020 r.?

a) Przebywanie w szkole osób z zewnątrz, załatwianie spraw.

- Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

- Korespondencję kierowaną do szkoły (podania, wnioski, itd.) będzie można zostawić w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach, bez potrzeby wchodzenia do budynku.

- Zachęcamy  do załatwiania spraw za pomocą połączenia telefonicznego nr tel.  914145328 lub poczty elektronicznej (sptroszyn@interia.pl)

b) Przestrzeganie zasad higieny

- Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy  wchodzący do szkoły  dezynfekują ręce, a podczas pobytu w szkole często myją ręce mydłem i wodą, które są dostępne  w łazienkach lub dezyfekują ręce płynami, które znajdują się w pomieszczeniach. Przestrzegamy zasad prawidłoego mycia rąk.

- Zasłaniamy usta i nos podczas kichania i kaszlu.

- Unikamy dotykania oczu, nosa i ust.

- Podczas pobytu w szkole stosujemy zasadę 1,5 m odstępu od innej osoby.

5. Przedmioty i sprzęt szkolny

a) Szkoła uniemożliwi dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć, będą czyszczone i dezynfekowane.

b) Sprzęt sportowy, używany podczas zajęć wychowania fizycznego, a także podłoga w sali gimnastycznej, zostaną zdezynfekowane oraz umyte detergentem po każdym dniu zajęć.

c) Po zajęciach w sali komputerowej klawiatury komputerów,  myszki oraz ławki będą dezynfekowane zalecanymi do tego celu środkami.

d) Na bieżąco pracownicy szkoły będą dezynfekowali oraz myli za pomocą zalecanych środków klamki, poręcze oraz urządzenia sanitarno-higieniczne.

6. Przybory szkolne ucznia

a) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

b) Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie udostępniają swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

7. Inne, zalecane w w/w wytycznych, działania, które szkoła będzie realizowała na rzecz przeciwdziałania pandemii koronawirusa podczas zajęć szkolnych.

a) Umieszczenie w miejscach dezynfekcji oraz mycia rąk plakatów zachęcających do tych czynności i zawierających instruktaż ich prawidłowego wykonania.

b) Wietrzenie sal lekcyjnych i części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

c) Korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

d) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

e) W miarę posiadanych możliwości, praca szkoły zostanie zorganizowana w taki sposób, aby uczniowie danej klasy odbywali wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej (oprócz informatyki oraz wychowania fizycznego).

f) Przy sprzyjającej aurze zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały na świeżym powietrzu.

g) Pracownicy szkoły będą pełnili nadzór nad bezpiecznym korzystaniem przez uczniów z szatni (zachowywanie dystansu, stosowanie osłony ust i nosa, ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w szatni).

h) Do odwołania szkoła nie będzie organizowała wyjść grupowych i wycieczek szkolnych