Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkol. 2020/2021


Program

Wychowawczo-Profilaktyczny


Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Troszynie

 

                                                                                                               Na rok szkolny 2020/2021

 

 

  

 

„Stajesz się kimś  tylko w starciu z tym,

co stawia ci opór”

Antoine de Sant – Exupery

 

 

 

Spis treści

 1.  Podstawa prawna.................................................................................................................3

 

 1. Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego …...................................................3

 

3. Sylwetka absolwenta szkoły……….......................................................................................4

 

4. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka ………………………..…………………………….5

 

5. Cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego................... …………………………….7

 

6. Treści i działania wychowawcze i profilaktyczne………………...………………….……..9

 

7. Ewaluacja..............................................................................................................................22

 

8. Postanowienia końcowe………………………………………………………………..…..22

 

 1. I.     Podstawa prawna:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr78 oz.483).
  2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz.526).
  3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. Jedn.:Dz.U.2017 poz.1189).
  4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59,949).
  5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz.u.2016 poz.1943 ze zm.).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015 poz.1249).
  7. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanych lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017 poz.356).
  8. Statut Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie.

 

 1. II.      Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktykę należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym zgodnie z obowiązującym prawem.

Została przeprowadzona ewaluacja programu i diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów- czynników chroniących i czynników ryzyka.

 

Wizja szkoły

 

Nasza szkoła jest placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki
na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasi uczniowie są wszechstronnie przygotowani do pełnienia ważnych ról społecznych. Nasza szkoła jest kreatywnym ośrodkiem społeczności lokalnej. Pragniemy, aby rodzice naszych uczniów byli naszymi przyjaciółmi i sojusznikami naszych działań.

            Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana
i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania
i wychowania. Baza naszej szkoły zapewnia na realizację zadań dydaktycznych
i wychowawczych.

 

Misja szkoły

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury. Pomagamy rozwijać zainteresowania oraz chcemy, aby uczniowie jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów, wspieramy rodziców
w wychowywaniu dzieci w świetle ustalonych norm i wartości.

 

 

 1. III.   Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie

Uczeń kończący naszą szkołę:

 • Przestrzega przyjętych umów i regulaminów
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Szanuje siebie i innych
 • Potrafi radzić sobie w sytuacjach problemowych i trudnych
 • Dba o kulturę języka, komunikatywność i precyzję swoich wypowiedzi 
 • Sprawnie komunikuje się w językach obcych   
 • Dba o  środowisko  przyrodnicze
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 
 • Zna i stosuje zasady dobrego zachowania
 • Umie zachować się godnie i stosownie do danej sytuacji 
 • Szanuje wartości rodzinne  
 • Chętnie pomaga innym  
 • Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych
 • Szanuje symbole narodowe swojego kraju i innych nacji oraz symbole szkolne
 • Zna i szanuje dorobek narodowy swojego kraju
 • Umie planować swoją pracę i ją organizować, aby efektywnie się uczyć
 • Uzyskuje wyniki szkolne na miarę swoich możliwości
 • Jest aktywny, ciekawy świata, ma różnorodne zainteresowania
 • Jest tolerancyjny
 • Zna swoje mocne i słabe strony
 • Potrafi dbać o swoje zdrowie, higienę i sprawność fizyczną oraz swój wygląd  
 • Nie podejmuje zachować ryzykownych
 • jest świadomy zagrożeń otaczającego świata 
 • W sposób kreatywny rozwiązuje problemy  
 • W sposób świadomy i odpowiedzialny posługuje się technologią komputerową
 • Wie jak udzielić pierwszej pomocy i wezwać pomoc
 • Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej
 • Jest lubiany i szanowany przez rówieśników
 • Potrafi współpracować z innymi
 • Bierze odpowiedzialność za dokonane wybory i decyzje
 • Potrafi przyznać się do winy
 • Potrafi zagospodarować czas wolny i wypoczynek

 

 1. IV.             Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Głównym celem działań profilaktycznych i wychowawczych jest szeroko pojęta ochrona ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Zaplanowane i systematyczne działania profilaktyczne i wychowawcze dostosowane są do wieku uczniów i stanowią niezwykle istotny element w procesie wychowania, a realizacja założonych celów wspomaga podstawowe priorytety funkcjonowania szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie jest efektem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby wynikające za specyfiki środowiska szkoły oraz środowiska lokalnego.

 

Czynniki chroniące:

- wykwalifikowana kadra, obecność specjalistów w szkole

- pozytywny klimat szkoły

- poszanowanie norm i wartości

-współpraca z PPP w ramach udzielania pomocy uczniom

- brak uczniów w szkole zachęcających do zażywania dopalaczy

- brak uczniów w szkole zażywających dopalacze i narkotyki

-wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- obecność specjalistów na zajęciach szkolnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli

- brak akceptacji dla zachowań agresywnych i przemocy

- jasne i czytelne procedury i regulaminy szkolne

- możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

- stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu i rozpoznania własnych osiągnięć

- zainteresowania i hobby

- pozytywne więzi rodzinne

- zdecydowana większość rodziców jest gotowa na współpracę i oczekuje pomocy ze strony szkoły

- współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie wychowania i   profilaktyki

- jasne i czytelne procedury i regulaminy szkoły

Z przeprowadzonej diagnozy, rodzice nie dostrzegają żadnych problemów w szkole i klasie swojego dziecka.

 

 

Czynniki ryzyka:

-  problemy w nauce i niepowodzenia szkolne,

- brak poczucia własnej wartości,

 - niedojrzałość emocjonalna ucznia.

- zachowania agresywne

- niski poziom asertywności

- mała odporność na stres

- zaniżona samoocena

- duża liczba rodzin dysfunkcyjnych

-  poważne problemy finansowe rodziny

- niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi

- brak rygorów i kontroli rodziców , nadopiekuńczość

- zagrożenie uczniów starszych nikotynizmem oraz zjawisko e-papierosów

-problemy uczniów z e-papierosami

- niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi

- pozyskiwanie wiedzy na temat dopalaczy z Internetu i szkoły-niska wiedza na temat: gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji uzależnień

Z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w szkole jest bezpiecznie. Na terenie szkoły nie ma dostępu do dopalaczy i środków uzależniających ( niewielka ilość uczniów miała styczność z e- papierosami).Uczniowie powinni zapoznać się ze skutkami zażywania środków uzależniających

V. Cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Cel 1. Zapoznanie z obowiązującymi zasadami i regulaminami szkolnymi i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania. (Cel w sferze społecznej)

Cel 2. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia. (Cel w sferze społecznej)

Cel 3. Kształtowanie szacunku do siebie i innych. (Cel w sferze społecznej)

Cel 4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych i trudnych. ( Cel w sferze emocjonalnej)

Cel 5. Kształtowanie dbałości o kulturę języka, precyzje swoich wypowiedzi i komunikatywność. (Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 6. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych .

( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 7. Kształtowani postawy szacunku dla środowiska przyrodniczo.

(Cel w sferze społecznej)

Cel 8. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cel 9. Zapoznanie i promowanie zasad dobrego zachowania. (Cel w sferze społecznej)

Cel 10. Kształtowanie wartości rodzinnych.( Cel w sferze rodzinnej)

Cel 11. Kształtowanie postaw prospołecznych. (Cel w sferze społecznej)

Cel 12. Uświadamianie życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 13. Rozbudzanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego. ( Cel w sferze duchowej)

Cel 14. Wyrabianie umiejętności planowania i organizowania swojej pracy, aby efektywnie uczyć się. ( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 15. Motywowanie do uzyskiwania osiągnięć szkolnych na miarę swoich możliwości.

( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 16. Rozbudzanie ciekawości świata i zainteresowań. .( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 17. Kształtowanie postaw tolerancyjnych wobec innych osób. (Cel w sferze społecznej)

Cel 18. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron i określania drogi dalszej edukacji. ( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 19. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. .( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 20. Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. ( Cel w sferze zdrowotnej)

Cel 21. Wdrażanie umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz umiejętności przedsiębiorczych. ( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 22. Uświadamianie zagrożeń płynących z korzystania ze środków multimedialnych. ( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 23. Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. ( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 24. Kształtowanie umiejętności społecznych. (Cel w sferze społecznej)

Cel 25. Nabywanie umiejętności bycia odpowiedzialnym za dokonane wybory. ( Cel w sferze intelektualnej)

Cel 26. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem wolnym. ( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 27. Propagowanie czytelnictwa.( Cel w sferze społecznej)

Cel 28. Udzielanie pomocy uczniom z różnego rodzaju trudnościami. .( Cel w sferze intelektualnej i społecznej)

Cel 29. Nawiązywanie współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę. (Cel w sferze społecznej)

Cel 30. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. .( Cel w sferze intelektualnej i emocjonalnej)

Cel 31. Kształtowanie potrzeby i umiejętności identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje. .( Cel w sferze społecznej)

Cel 32. Przygotowanie do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. .( Cel w sferze emocjonalnej i fizycznej)

 

Cel

Sposób realizacji

Adresat

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 

1. Zapoznanie z obowiązującymi zasadami  i regulaminami szkolnymi i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Informowanie podczas zajęć wychowawczych o regulaminach szkoły i zasadach obowiązujących w szkole. Przedstawienie podczas zebrań i zajęć wychowawczych: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczno- Wychowawczy.

uczniowie klas

I-VIII, rodzice uczniów klas I-VIII

dyrektor  wychowawcy

wrzesień 2020r.

 

 

Zapoznanie z regulaminami szkoły, klas, boiska szkolnego, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i technicznej.

uczniowie klas I-VIII, rodzice uczniów klas I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

wrzesień 2020r.

 

Apel informacyjny- porządkowy

uczniowie klas I-VIII

dyrektor

wrzesień 2020r.

 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w klasie i w szkole poprzez pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w terenie, próbne alarmy, apele szkolne.

uczniowie klas I-VIII, rodzice uczniów klas I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

cały rok   

         wg potrzeb 

 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze

do szkoły i domu – pogadanki, w oddziale przedszkolnym zajęcia praktyczne. Informowanie rodziców o nie realizacji obowiązki szkolnego i jego konsekwencjach

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas      I-VIII

wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego              i techniki

wrzesień 2020r. styczeń 2021r. kwiecień 2021r. – karta rowerowa

 

Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły, drogami ewakuacyjnymi, sygnałami alarmowymi.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas      I-VII

dyrektor, koordynator bezpieczeństwa

wrzesień 2020r.

 

Pogadanki ,,Bezpieczny i zdrowy wypoczynek” – ferie zimowe. Pogadanki i organizacje ,,Dzień bezpieczeństwa w szkole’’

 

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas:
  I -VIII                   

wychowawcy klas

styczeń 2021r.

 

„Wakacyjne ABC” - spotkanie
z przedstawicielem Policji - pogadanka, prezentacja o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

pedagog szkolny

czerwiec 2021r.

 

 

 

2. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.

Pogadanki, rozmowy podczas lekcji wychowawczych.

uczniowie klas
V- VIII

wychowawcy klas

wg harmonogramu godzin wychowawczych

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – wystawa.

uczniowie klas
I -VIII

pedagog

20.11. 2020r.

 

3. Kształtowanie szacunku do siebie i innych.

Pogadanki, stosowanie form grzecznościowych. Przypomnienie uczniom jak należy się prawidłowo- kulturalnie zachować i odnosić do innych.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIIII

nauczyciele, pracownicy szkoły

cały rok

 

Dzień Edukacji Narodowej.

społeczność szkolna

14.10.2020r.

Listopad – miesiąc pamięci o zmarłych.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VII

wychowawcy klas

listopad 2020r.

 

Dzień Seniora.

Oddział przedszkolny, uczniowie klas
I i III

wychowawca oddziału przedszkolnego,     n-le klasy I - III

styczeń / luty 2021r.

 

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
i trudnych.

Organizowanie zespołów wyrównawczych.

 

 

uczniowie klas:      I -VIII

dyrektor, n-le prowadzący zespoły, logopeda, pedagog szkolny, psycholog

 

 

cały rok

 

Objęcie uczniów opieką logopedyczną, pedagogiczną
i psychologiczną.

 

Kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne.

 

Wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom poprzez pomoc koleżeńską.

pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

Nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie oraz  zachowania się w sytuacjach nietypowych/trudnych podczas godziny wychowawczej.

Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów w ramach „Dni otwartych”.

rodzice

wychowawcy, nauczyciele

 

5. Kształtowanie dbałości o kulturę języka, precyzję swoich wypowiedzi
i komunikatywność.

Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

uczniowie klas:      I -VIII

nauczyciele

cały rok

 

Udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych. Rozwiązywanie kreatywnego sposobu rozwiązywania problemów

uczniowie klas
I -VIII

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

wg kalendarza konkursów i turniejów

 

Lekcje biblioteczne.

uczniowie klas
I -VIII

bibliotekarz

cały rok

 

Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych- pogadanki

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

cały rok

 

Nabywanie zasad właściwej komunikacji poprzez aktywne uczestnictwo w pogadankach i dyskusjach na forum klasy i szkoły:
- wyrażanie własnych poglądów, zdania i opinii
– określanie swoich stanów uczuciowych
- wyrażanie swoich potrzeb
– samoocena swojego zachowania.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

wychowawcy, nauczyciele

cały rok

 

Kształtowane umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych poprzez pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych.

uczniowie klas
I -VIII

wychowawcy

cały rok

 

Mały Konkurs Recytatorski.

uczniowie klas
I -VIII

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel języka polskiego

luty 2020r.

 

Konkurs języka niemieckiego – eliminacje szkolne.

uczniowie klas
V -VIII

 

 

 

Projekcja filmów animowanych w języku obcym.

uczniowie klas
V -VIII

nauczyciele języków obcych

cały rok

 

Wycieczka do teatru – Schwedt.

uczniowie klas
I -VIII

nauczyciel języka niemieckiego

2020/2021r.

 

7. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

wychowawcy klas

23.09.2020r.

 

Światowy Dzień Ziemi.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

nauczyciel biologii

22.04.2021r.

 

Dbanie o przyrodę- kształtowanie szacunku i dbałości o przyrodę

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas
  I -VIII

nauczyciel biologii

cały rok.

 

zajęcia edukacyjne prowadzone przez przedstawiciela Nadleśnictwa Mieszkowicach.

uczniowie klas
I -III

wychowawcy klasy I-III

2020/2021

 

Dokarmianie ptaków.

uczniowie klas
I - VIII

wychowawcy świetlicy

styczeń / luty 2021r.

 

8. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych.

uczniowie klas
I - VIII

nauczyciele

cały rok,
w miarę potrzeb

 

Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej.

 

uczniowie klas
I - VIII

nauczyciele, bibliotekarz

cały rok,
 w miarę potrzeb

Koło informatyczne.

uczniowie klas       V - VIII

nauczyciel informatyki

wg potrzeb

9. Zapoznanie
 i promowanie zasad dobrego zachowania.

Pogadanki, lekcje wychowawcze, indywidualne porady, gazetki szkolne.

uczniowie klas
I - VIIi

wychowawcy, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy

cały rok

 

Dzień Dobrych Manier – „ Z kulturą za pan brat”.

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas      I - VIII

wychowawcy świetlicy

maj 2020r.

 

10. Kształtowanie wartości rodzinnych.

Uroczystości z udziałem rodziców
Dzień Seniora, Jasełka, Dzień Mamy i Taty.

rodzice i uczniowie klas I - VIII

wychowawcy

wg kalendarza imprez

 

Zajęcia z wychowawcą.

uczniowie klas
I - VIII

wychowawcy

cały rok

 

11. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Pomoc koleżeńska w nauce.

uczniowie klas
I - VIII

nauczyciele, wychowawcy świetlicy

cały rok

 

Godzina dla Troszyna- październik.

 Akcje charytatywne: Regionalna Placówka Terapeutyczna w Dębnie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza

 

 • oddział przedszkolny, uczniowie klas      I - VIII

wychowawcy

cały rok

12. Uświadamianie życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.

Rozmowy, pogadanki z doradcą zawodowym.

uczniowie klasy

I-VIII

dyrektor, doradca zawodowy

cały rok.