Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2020/2021


PLAN PRACY SZKOŁY

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  • Zarządzanie i organizacja
  • Proces dydaktyczno-wychowawczy
  • Praca opiekuńcza
  • Zadania związane z rekrutacją uczniów
  • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
  • Zadania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków pracy

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Przydział obowiązków służbowych.

dyrektor

sierpień

 

2.

Opracowanie planu pracy szkoły.

A. Rohatyńska

A. Cybort

sierpień

3.

Opracowanie planu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

M. Gajewska

 

zatwierdzenie do 30.09.

 

 

4.

Opracowanie przez nauczycieli planów pracy dydaktycznej i planów wychowawczych.

nauczyciele

wychowawcy

do 15 września

5.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego

na rok szkolny 2020/2021.

Analiza i modyfikacja planu w miarę pojawienia się nowych ofert.

 

do 15 września

6.

Organizacja pracy zespołów samokształceniowych.

przewodniczący zespołów

do 15 września

7.

Opracowanie planu zebrań Rady Pedagogicznej.

dyrektor

do 15 września

8.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego,

w tym planu ewaluacji, kontroli i wspomagania.

Przedstawienie dokumentacji RP.

dyrektor

do 15 września

 9.

Analiza i modyfikacja WSO.

dyrektor

nauczyciele

Na bieżąco

 10.

Zebranie i weryfikacja danych uczniów.

Wyprowadzenie dzienników szkolnych.

wychowawcy

nauczyciele

do 15 września

 11.

Opracowanie kalendarza imprez szkolnych.

W. Sztadilów

A. Cybort

do 15 września

 12.

Opracowanie planu pracy SU.

W. Sztadilów

A. Cybort

do 15 września

 13.

Opracowanie harmonogramu konkursów.

R. Filip

 

do 15 września

 14.

Promocja szkoły w środowisku:

a) propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie,

b) organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym, lokalnym,

c) udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,

d) aktualizacja na bieżąco strony internetowej szkoły.

dyrektor,

nauczyciele

 

 

 

 

 

M. Bochuta

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 15.

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego przez:

a)    systematyczne odnotowywanie w dziennikach lekcyjnych kolejnych zajęć,

b)   monitoring podstawy programowej.

 

 

nauczyciele

 

dyrektor

 

cały rok

 

 

luty, czerwiec

 16.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

dyrektor

 

sierpień

 

 

                                             PROCES DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

  Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

nauczyciele

cały rok

2.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

nauczyciele

cały rok

3.

Diagnozowanie i monitorowanie postępów uczniów kl. I-VIII w nauce: badanie umiejętności wewnętrzne i zewnętrzne.

Nauczyciele, dyrektor

cały rok, wg harmonogramów

4.

Badanie gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

nauczyciel kl. O

do 30 kwietnia 2021r.

5.

Współpraca z rodzicami, informowanie o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu: zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy w rodzicami, dni otwarte.

Systematyczne działania pedagogizujące i wspomagające rodziców.

dyrektor

nauczyciele

 

 

 

pedagog

wychowawcy

cały rok

 

 

 

 

cały rok

6.

Opracowanie planów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych.

nauczyciele

do 15 września

7.

Wzmocnienie działań dydaktycznych. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego poprzez:

a)    organizowanie sprawdzianów próbnych,

b)   omawianie wyników próbnych sprawdzianów z rodzicami podczas zebrań,

c)    zorganizowanie zajęć dla uczniów klasy VIII pod kątem przygotowania do sprawdzianu

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele wg  potrzeb

 

zgodnie z terminarzem

 

8.

Udział uczniów w różnych konkursach (wg. harmonogramu konkursów).

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok, wg. harmonogramu konkursów

9.

Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów poszczególnych klas poprzez działania dostosowane do możliwości tychże uczniów.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel biblioteki, wychowawcy

cały rok

10.

Kontynuacja akcji „Czytające przedszkola”.

wychowawca oddziału przedszkolnego

cały rok

11.

Przeprowadzenie w klasach V - VIII konkursów na najładniej prowadzone zeszyty do języka polskiego.

Przeprowadzenie w klasach I - III konkursów na najładniej prowadzony dzienniczek lektur

nauczyciele                j. polskiego

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

cały rok

12.

Promowanie uczniów zdolnych poprzez stypendia, dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe, listy gratulacyjne dla rodziców, prezentacje osiągnięć uczniów na gazetkach, stronie internetowej, w lokalnych mediach.

wychowawcy

dyrektor

cały rok

14.

Skrupulatne odnotowywanie w zeszytach uwag dotyczących zachowania i dokonań uczniów w ciągu roku poprzez systematyczne prowadzenie zeszytów uwag.

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

cały rok

15.

Systematyczne badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z nauczanych przedmiotów poprzez różne formy sprawdzania zawarte w WSO i PSO (odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, sprawdziany, klasówki). Analizowanie wyników, opracowanie wniosków do dalszej pracy mającej na celu poprawę efektywności kształcenia.

nauczyciele

cały rok

16.

Stosowanie różnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcze myślenie i pasje uczniów, organizowanie wycieczek dydaktycznych. Stosowanie elementów oceniania kształtującego poprzez podawanie celu lekcji.  

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

17.

Motywowanie uczniów do nauki, praca z uczniami zdolnymi:

a)    dbałość o atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych,

b)   zadania dodatkowe, indywidualizacja pracy,

c)    prezentacje osiągnięć uczniów na gazetkach i podczas spotkań z rodzicami.

nauczyciele

cały rok

18.

Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniami mniej zdolnymi) poprzez:

a)  pracę na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych z uczniami na te zajęcia zakwalifikowanymi,

b) uwzględnianie w pracy z uczniami ich indywidualnych możliwości,

c)  przeprowadzanie pogadanek, rozmów z uczniami.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

cały rok

19.

Współpraca z PPP w Gryfinie oraz filią

w Chojnie.

pedagog

cały rok

20.

Czynne uczestnictwo Samorządu Uczniowskiego w zorganizowanych formach edukacji ekologicznej (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

Samorząd Uczniowski

wg. harmonogramu

21.

Zachęcanie uczniów i ich rodzin do zbierania baterii, makulatury i nakrętek.

Samorząd Uczniowski

cały rok

22.

Wdrażanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza.

Samorząd Uczniowski

zgodnie z terminarzem

 

                                                                            PRACA OPIEKUŃCZA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:

a) zorganizowanie dyżurów nauczycieli,

b)poinformowanie uczniów i nauczycieli o przepisach BHP,

c) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w szkole i poza nią.

dyrektor

pedagog

nauczyciele

wrzesień

cały rok

2.

Dbałość o rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli przez:

a) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli,

b)kontrolę pełnienia dyżurów.

dyrektor

 

dyrektor

 

dyrektor

wrzesień

 

cały rok

 

cały rok

3.

Kontynuacja akcji „Mleko z klasą” (kl. I-VIII) i „Warzywa i owoce w szkole” (kl. I-II).

dyrektor

cały rok

4.

Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom.

dyrektor

wychowawcy świetlicy

cały rok

5.

Zapewnienie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów w czasie dni wolnych od zajęć edukacyjnych.

dyrektor

nauczyciele

wg harmonogramu

6.

Uaktualnienie Szkolnego Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych (zał. do zarządzenia nr 2/214/15 z dn. 01 września 2014r.)

dyrektor

do 01 września

7.

Pomoc materialna dla uczniów: wyprawki szkolne, bezpłatne dożywianie.

dyrektor

B. Dorywalska

OPS Mieszkowice

sierpień,wrzesień

cały rok

 

ZADANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zapisy dzieci 5 i 6-letnich do oddziału przedszkolnego.

pedagog

logopeda

marzec / kwiecień

2.

Zapisy dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

B. Dorywalska

maj

 

                                   DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA


Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Udział RP w zorganizowanych formach kształcenia.

dyrektor

wg. potrzeb

2.

Wdrożenie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2020/2021.

dyrektor

nauczyciele

wg. harmonogramu

3.

Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem techniki multimedialnej.

nauczyciele

cały rok

4.

Stworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.

dyrektor

opiekunowie stażu

cały rok

 

 

               ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY


Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły.

dyrektor

inspektor BHP

wrzesień

2.

Sprawdzenie aktualności badań okresowych pracowników. Kierowanie na badania.

dyrektor

na bieżąco

3.

Kontrola stanu sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.

nauczyciel wychowania fiz.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

prowadzący zajęcia sportowe z uczniami

wrzesień,

w miarę potrzeb

4.

Odnotowywanie w zeszycie kontroli znajdującym się w sekretariacie wszelkich zauważonych usterek i zagrożeń  na terenie obiektów należących do szkoły, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

nauczyciele

pracownicy szkoły

w miarę potrzeb

5.

Remonty planowe i doraźne.

dyrektor

wg planu

w miarę możliwości

6.

Kontrola aktualności szkoleń BHP kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracji i obsługi.

dyrektor

wrzesień

7.

Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP dla nowo zatrudnianych pracowników i praktykantów.

dyrektor

w miarę potrzeb

8.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia:

a)    zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia,

b)   przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji.

dyrektor

wychowawcy

pracownicy obsługi

zgodnie z przepisami prawa