Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie  w roku szkolnym 2020/2021 – obowiązują od 01.12.2020 r.

 

I półrocze roku szkolnego 2020/2021


Informowanie uczniów i ich rodziców o śródrocznych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

Do 20.12.2020r.

Informowanie uczniów i ich rodziców o śródrocznej przewidywanej obniżonej ocenie zachowania

Do 20.12.2020r.

Ustalenie i wpisanie do dziennika zajęć ostatecznych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

20.01.2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25.01.2021r.

II półrocze roku szkolnego 2020/2021


Informowanie uczniów i ich rodziców o rocznych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

Do 14.05.2021r.

Informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanej obniżonej ocenie zachowania

Do 14.05.2021r.

Ustalenie i wpisanie do dziennika zajęć ostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

14.06.2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.06.2021r.